Aktualności

W związku z rozpoczynającymi się wyborami w Naszej Izbie - Zamieszczamy informacje dotyczące wyborów

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW KORESPONDENCYJNYCH

 

1. Wybory korespondencyjne w Kaszubsko-Pomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej rozpoczynają się wysyłką listów od dnia 23.03.2021 r. do dnia 02.04.2021 r. (wysyłka pierwszych pakietów wyborczych); przewidywane zakończenie wyborów- 30 czerwca 2021 r.

 

2. Wybory przeprowadzone będą w dwóch etapach.

 

ETAP I

Wyłonienie kandydatów na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Zjazdy Sprawozdawcze.

 

1. Każdy z członków Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wykonujący zawód lekarza weterynarii na terenie działania Izby lub niewykonujący zawodu lekarza weterynarii np.emeryci na ww. terenie otrzyma listem poleconym kopert, a w niej:

- Niniejszą informację

- Formularz zgłoszeniowy kandydata na delegata

- Listę wyborców ze swojego rejonu wyborczego

- Kopertę zwrotną umożliwiającą nieodpłatne przesłanie zgłoszenia

 

2. Formularz zgłoszeniowy może być odesłany do Izby również w sposób elektroniczny- na adres e-mail Biura:kpilw@pro.onet.pl lub wrzucony do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do siedziby Izby.

 

3. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze swojego okręgu wyborczego znajdującego się na otrzymanej iście;w kopercie znajduje się jeden formularz, który można skopiować lub pobrać ze strony.

 

4. W przypadku zgłaszania kandydata innego niż siebie należy pamiętać o odebraniu zgody na kandydowanie-podpis na formularzu;zgłoszenie swojej kandydatury nie wymaga podpisu pod oświadczenie.

 

5. Termin na dostarczenie formularzy upływa:23.04.2021 r.

 

7. POUCZENIE:

   - zgłoszenie zawierające braki formalne(np.brak podpisu oświadczenia) mogą zostać odrzucone;

   - bez względu na sposób dokonania zgłoszenia nie uwzględnia się kandydatur, które do dnia ustalenia list 

     kandydatów nie wpłyną do biura Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Następnie Komisja Wyborcza sporządza alfabetycznie listy kandydatów dla poszczególnych rejonów wyborczych i zamieszcza je na stronie internetowej Izby wraz z informacjami, które kandydaci zgłoszą do zamieszczenia na stronie.

 

Termin na ogłoszenie list kandydatów upływa 04.05.2021 r.

 

ETAP  II

Zaczyna się 07.05.2021 r.- wszystkie listy wysłane i liczone do 28.05.2021 r.

 

Wybory delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Zjazdy Sprawozdawcze Lekarzy Weterynarii Kaszubsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej.

 

1. Każdy z  członków Kaszubsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej wykonujący zawód lekarza weterynarii na terenie działania Izby lub niewykonujący zawodu lekarza weterynarii, otrzyma listem poleconym kopert, a w niej:

1) zawiadomienie o okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym,

2) kartę do głosowania,

3) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

4) dwie koperty, w tym kopertę zewnętrzną do przesłania głosu drogą korespondencyjną,

5) instrukcję dotyczącą głosowania drogą korespondencyjną,

6) wskazanie adresu strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje o kandydatach

Uchwały Rady dotyczące okręgów wyborczych i składu Komisji Wyborczej dostępne w załączniku

wstecz