Aktualności

Zmiana terminu składania sprawoazdania o odpadach za 2019 r.

Kierownicy Zakładów Leczniczych dla Zwierząt,

ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniła termin składania sprawozdań z zakresu odpadów:

Art. 26.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:

… 3) art. 237ea otrzymuje brzmienie:

art. 237ea.1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art.75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa wart. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r. …

W cytowanym art.75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.
Toteż ZLZ zobowiązane do sporządzenia Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. składają rzeczony dokument do 31 października 2020 r.

A.J.

wstecz