Aktualności

Zapraszamy na konferencję ASF zagrożenia i przeciwdziałanie 6-7 listopad 2018 r. Dolina Charlotty

Laboratorium weterynaryjne COVET wraz z Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Gdańsku i Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Słupsku organizuje wydarzenie poświęcone tematyce ASF.


 


 asf - zagrożenia
i przeciwdziałanie
COVE T LABORATOR IUM WE T E RYNARYJNE ZAP RAS ZA NA
KONF E R ENCJ Ę WE T E RYNARYJNĄ
WS PÓŁORGANI ZATOR ZY: POMOR S K I WOJ EWÓDZ K I L E KAR Z WE T E RYNAR I I ,
POWIATOWY INS P E K TORAT WE T E RYNAR I I W S ŁUP S KU
6 - 7 L ISTOPAD 201 8 • DOL INA CHAR LOT TY K. SŁUPSKA
szczegóły: http://covetlab.pl/konferencja-asf/

wstecz