Aktualności

XXVII Sprawozdawczy Zjazd Kaszubsko-Pomorskiej Izby . 17 Marzec 2019 rok

XXVII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII DELAGATÓW  

                 KASZUBSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

                                                    17 MARCA 2019 R. GDAŃSK

 

 

 

            17 marca 2019 r. odbył się XXVII Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Delegatów Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Obrady toczyły się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy. Delegaci powierzyli obowiązki Przewodniczącego Zjazdu dr. Piotrowi Burlińskiemu. Zjazd zaszczycił swoim uczestnictwem Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz i Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynarynej Zbigniew Waldemar Wróblewski. Obrady rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia sztandaru naszej Izby, po czym Prezes Jacek Łukaszewicz w obszernym wystąpieniu zreferował stan prac i współpracy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z innymi instytucjami i organizacjami (Sejm, ministerstwa, związki zawodowe) dotyczącej najważniejszych aspektów naszego zawodu w chwili obecnej tj. podwyżki płac, plany restrukturyzacji Inspekcji, itp. Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie przez Prezesa KPILW dr. Mirosława Kalickiego Statuetki Gdańskich Lwów Weterynaryjnych zasłużonym członkom naszej Korporacji. Wyróżnieni uchwałą Rady KPILW zostali: kol. Sabina Żarnowska lekarz weterynarii wolnej praktyki, kol. Wojciech Trybowski Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i kol. Janusz Sikorski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku. Po raz pierwszy została uhonorowana okolicznościowymi medalami grupa naszych seniorów. Rada Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej postanowiła wręczać medal, każdemu członkowi naszej Korporacji udającemu się na emeryturę. Na awersie jest symbol Gdańskich Lwów Weterynaryjnych, który otoczony jest nazwą naszej Izby. Na rewersie znajduje się łacińska sentencja „PERACTI LABORES IUCUNDI SUNT”, co w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć-praca zakończona jest przyjemna - miło wspominać minione trudy. Czas Zjazdu był też okazją do wręczenia Dyplomów Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Weterynarii grupie nowo przyjętych członków KPILW.

Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego złożyli roczne sprawozdania, które zostały zatwierdzone w głosowaniu. Przyjęto uchwały w sprawie budżetu na 2019 r.

Po zakończonej burzliwej dyskusji przyjęto stanowiska Zjazdu, które w formie pisemnej będą kierowane do właściwych władz i urzędów.

                                                                                                                             lek.wet. Marek Kamionowski

wstecz