Aktualności

Wszyscy Lekarze Weterynarii członkowie Izby - Zamieszczamy Formularz Druku niezbędny w/g przepisów RODO - celem pilnego wypełnienia i odesłania do Biura Izby

......................., dnia ........................

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W CELU KOMUNIKACJI Z KASZUBSKO - POMORSKĄ IZBĄ WETERYNARYJNĄ

 

Ja,...............................................................................................zam.............................................................................................................. w ......................................................... zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej, przez administratora danych osobowych - Kaszubsko - Pomorską Izbę Lekarsko - Weterynaryjną z siedzibą w Gdańsku, ul. Zielony Stok 35, w następujących celach:

- informowania o sprawach samorządu lekarzy weterynarii,

- informowania o decyzjach organów samorządu lekarzy weterynarii,

- wykonywania wszelkich zadań samorządu lekarzy weterynarii, w tym w szczególności zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

- realizowania przez Izbę moich próśb i wniosków, przekazanych przeze mnie,

- załatwiania przez Izbę zleconych przeze mnie spraw, w tym wydawania potrzebnych dokumentów,

- kontaktowanie się ze mną przez organy samorządu lekarzy weterynarii bądź jego przedstawicieli.

 

Dane zostały przeze mnie podane dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania przeze mnie zgody, a jeżeli ich przetwarzanie w świetle obowiązujących przepisów konieczne będzie również po takim odwołaniu, przez okres niezbędny do realizacji zadań, wynikających z obowiązujących ustaw bądź do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych wobec mnie bądź do momentu przedawnienia moich roszczeń w stosunku do administratora.

 

Mam prawo żądać od administratora - Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej z siedzibą w Gdańsku, dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (a także przeniesienia moich danych do wskazanego przeze mnie podmiotu) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych:

a) e-mailowo pod adresem: kpilw@pro.onet.pl,

b) listownie: ul. Zielony Stok 35, 80-119 Gdańsk.

 

                                                                                   ...............................................................

wstecz