Aktualności

Szef Służby Cywilnej kuriozalnie o WZROŚCIE PŁAC w Inspekcji Weterynaryjnej

Warszawa, 25 maja 2018 r.
DSC.FSC.3591.9.2018.DS
Komitet Społeczny „Inicjatywa Oddolna Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej”
FUP Zabrze 7, skr. pocztowa 8, 41-819 Zabrze
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
al. Przyjaciół 1 lok 2, 00-565 Warszawa
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko- Weterynaryjna
ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn
Szanowni Państwo,
odpowiadając na Państwa wystąpienia, na wstępie dziękuję za troskę o sytuację płacową członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz o związane z tym prawidłowe funkcjonowanie tej Inspekcji. Ponieważ stale monitoruję poziom wynagrodzeń w służbie cywilnej, mam świadomość sytuacji płacowej pracowników administracji szczebla wojewódzkiego i powiatowego, w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Wszelką korespondencję, którą otrzymuję w tych sprawach, wykorzystuję w prowadzonych działaniach. W trakcie prac nad projektami ustaw budżetowych wielokrotnie postulowałem konieczność poprawy konkurencyjności płac w administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego.
Pragnę w tym miejscu zauważyć, że po wielu latach braku systemowych wzrostów funduszu wynagrodzeń w służbie cywilnej, od kilku lat trwa proces systematycznego ich podnoszenia. Kontynuacja tego procesu planowana jest również w kolejnych latach. Dzieje się tak pomimo braku zmian kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej od 2009 r.
W 2016 r. w ustawie budżetowej zaplanowano ok. 418 mln zł dodatkowych środków na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej (wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych o 6,4%). Co do zasady środki te zostały przeznaczone w pierwszej kolejności na podwyżki w urzędach z najniższymi wynagrodzeniami. Urzędy należące do Inspekcji Weterynaryjnej1 otrzymały wówczas około 18,4 mln zł na wzrost wynagrodzeń. Oznaczało to wzrost planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych względem 2015 r. o 8%. Około 69% środków zostało przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Podwyżki otrzymało około 92% zatrudnionych wówczas pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. W wyniku tego liczba pracowników z wynagrodzeniem zasadniczym poniżej 2 500 zł brutto spadała z 1 354 do 1 089 osób (tj. o około 20%). Natomiast udział tych osób w ogóle pracowników Inspekcji Weterynaryjnej spadł z poziomu 27% do 21%.
Proces podnoszenia wynagrodzeń był kontynuowany w 2017 r., w wyniku czego fundusz wynagrodzeń dla służby cywilnej na 2017 r. co do zasady wzrósł w urzędach o 1,3% (ok. 170 mln zł). Natomiast w urzędach Inspekcji Weterynaryjnej o ok. 2,0%, tj., około 5,3 mln zł.
Ustawa budżetowa na 2018 r. przewiduje co do zasady utrzymanie funduszu wynagrodzeń na poziomie z roku 2017. Pomimo tego, na etapie prac rządowych i parlamentarnych zapewniono punktowe wzrosty wynagrodzeń w niektórych inspekcjach, m.in. na wzmocnienie realizowanych przez nie zadań. Natomiast Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018 – 2021 zakłada, że fundusz wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (w tym w służbie cywilnej), będzie rósł na poziomie prognozowanej inflacji, tj. 2,3% w 2019 r. oraz 2,5% w latach 2020-2021.
Pomimo już zrealizowanych działań skutkujących wzrostem wynagrodzeń, również w Inspekcji Weterynaryjnej, sytuacja kadrowo-płacowa w rządowej administracji terenowej wymaga w moim przekonaniu dalszych działań. W związku z tym na etapie uzgadniania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zaproponowałem przeznaczenie dodatkowych środków na modernizację wynagrodzeń w służbie cywilnej w urzędach administracji terenowej, ponad ustalone wskaźniki wzrostu. Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną jednak podjęte przez Radę Ministrów na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r.
Mam pełną świadomość znaczenia zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na rzecz ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego,
1 Wojewódzkie, powiatowe oraz graniczne inspektoraty weterynarii.
a tym samym na rzecz obywateli. Osoby wykonujące te zadania powinny być należycie wynagradzane.
Sprawy dotyczące poziomu wynagrodzeń w służbie cywilnej w dalszym ciągu pozostają dla mnie priorytetowym zagadnieniem. Dlatego też w złożonym przeze mnie Premierowi „Sprawozdaniu o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2017 roku” jako jeden z głównych celów do realizacji na 2018 r. przyjąłem wspieranie procesu decyzyjnego w zakresie zwiększenia konkurencyjności płacowej służby cywilnej. W ramach tego celu będę planował i nadzorował wykorzystanie środków na wynagrodzenia oraz prowadził prace analityczno-badawcze, mające na celu analizę nieuzasadnionych dysproporcji wynagrodzeń. Będę też zabiegał o zwiększenie środków na wynagrodzenia w obszarach, które najbardziej tego wymagają.
Liczę, że podjęte działania, jak również kierunki polityki państwa w zakresie finansów publicznych przyczynią się do poprawy sytuacji najmniej zarabiających pracowników administracji szczebla wojewódzkiego i powiatowego, w tym Inspekcji Weterynaryjnej.
Z poważaniem,
Dobrosław Dowiat-Urbański
Szef Służby Cywilnej
/podpisano cyfrowo/
Do wiadomości:
 Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Pan Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii

wstecz