Aktualności

Prawidłowe oznakowanie wielbłądowatych - w tym Alpak

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO LEKARZA
WETERYNARII
Krzysztof Jażdżewski
Pan
Marek Mastalerek
Prezes
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
vetpol@vetpol.org.pl .
Nasz znak: WOZH.400.8.50.2023.AB2
Dotyczy sprawy nr: Pismo z dnia:
Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji
o realizacji przez niektóre zakłady lecznicze dla zwierząt, usług oznakowania alpak
transponderami, które nie pochodzą od dostawców wpisanych na listę dostawców
prowadzonej przez Prezesa ARiMR, Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje
co następuje.
Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t.j.) „Prezes Agencji jest właściwy
do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery
identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych. Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki
identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch i karty
elektroniczne, które są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną odpowiednio
w przepisach wydanych na podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 8, lub w załączniku II
do rozporządzenia 2021/5201
, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/9632 oraz
które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzonej przez
Prezesa Agencji, zwanej dalej ,,lisią dostawców", a podmiot obowiązany do oznakowania
zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające
indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne bezpośrednio
1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych
utrzymywanych zwierząt lądowych;
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do
identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA ● ZASTĘPCA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Strona 2 z 2
Główny Inspektorat Weterynarii u l . Ws p ó l n a 3 0 , 0 0 - 9 3 0 Wa r s z awa
tel.: (22) 623-20-88 fax: (22) 623-14-08 e-mail: wet@wetgiw.gov.pl www.wetgiw.gov.pl
od dostawcy znajdującej się na liście dostawców." Lista dostępna jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 w/w ustawy, na wniosek posiadacza
wielbłądowatego, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów
identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta.
W świetle obowiązujących przepisów, dozwolone jest oznakowanie wielbłądowatych, w tym
alpak, wszczepianym transponderem lub dwoma zwykłymi kolczykami,
od dostawcy wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa ARiMR.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o upowszechnienie powyższej informacji
wśród lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Jednocześnie proszę o informowanie posiadaczy,
że obecnie oznakowanie wielbłądowatych transponderami można traktować jedynie jako
dodatkowe/dobrowolne. Oznakowanie zatwierdzonym środkiem identyfikacji będzie
możliwe po udostępnieniu oferty dostawcy znajdującego się na liście prowadzonej przez
ARiMR.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Jażdżewski
/podpisano elektronicznie/

wstecz