Aktualności

Praktyczna realizacja procedury Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca zwierząt towarzyszących obywatelom Ukrainy wjeżdżających na teren UE przez Polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnegoo

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie praktycznych aspektów realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

W następstwie ustaleń poczynionych z Głównym Lekarzem Weterynarii, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej informuje o praktycznych rozwiązaniach sposobu realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, które umożliwią wykorzystanie istniejących uwarunkowań prawnych i organizacyjnych i znacząco przyśpieszą i usprawnią działania na rzecz realizacji czynności urzędowych związanych z w/w procedurą.

W sytuacji kiedy uchodźca z ogarniętej wojną Ukrainy jest w stanie w momencie przekraczania granicy wskazać adres miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, w miejscu docelowym utrzymywania/izolacji zwierzęcia Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza lekarza weterynarii na podstawie art. 16 ust.1a lit. a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt) jednocześnie posiadającego upoważnienie do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał, nabyte w następstwie uchwały wydanej przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,
Wyznaczenie w powyższej formie umożliwi wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zakresu wyznaczenia przez jedną osobę tj.:

- oznakowanie zwierzęcia (jeśli brak jest transpondera lub jest nieczytelny)

-zaszczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne)

- pobranie krwi do badania serologicznego w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonanego przez zatwierdzone laboratorium,

-wydanie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów tj. paszportu w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika III do rozporządzenia 577/2013.

Na chwilę obecną finansowanie z Budżetu PLW dotyczy jedynie szczepienia p-ko wściekliżnie i oznakowania za pomocą transpordera 

Umożliwi to także wykorzystanie infrastruktury i sprzętu posiadanego w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt w tym: aplikatorów z mikrochipem, szczepionek przeciwko wściekliźnie, druków paszportów, strzykawek, igieł etc. co znacząco przyśpieszy realizację czynności urzędowych.

Wszystkie koszty poniesione przez wyznaczonego lekarza weterynarii celem rzetelnego wykonania zlecenia podlegają zwrotowi przez wyznaczającego PLW w ramach zwrotu udokumentowanych kosztów tj. zakupu aplikatora z transponderem, szczepionki oraz innych wyrobów medycznych etc.

Wynagrodzenie wyznaczonych przez PLW lekarzy weterynarii, świadczących usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie wynosi 15 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2005 Nr 99 poz.828). Wynagrodzenie to wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Opłata za wystawienie paszportu w kwocie 100,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U. z 2015 poz.1574) ponoszona jest finalnie przez powiatowego lekarza weterynarii, którego obciąża tym kosztem wyznaczony lekarz weterynarii. 

Poniesione przez wyznaczonego lekarza weterynarii koszty wykonania analizy laboratoryjnej badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania są także refundowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Reasumując, wyznaczenie lekarza weterynarii, świadczącego usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, posiadającego upoważnienie do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem, aby pomóc organom Inspekcji Weterynaryjnej w realizacji tymczasowej procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. 

komunikat

wstecz