Aktualności

Podwyżki dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej - wyjaśnienia Szefa Służby Cywilnej - wystarczające ?

 

Warszawa, 24 października 2018 r.

DSC.FSC.3591.15.2018.DS

DSC.FSC.3591.35.2018.DS

 

Pan

Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Pan

Lech Rybarczyk

Przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii

 

Pani

Sara Meskel

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynarii

 

 

 

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa pisma[1] w sprawie sytuacji finansowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, przedstawiam następujące stanowisko.

Proces stopniowego podnoszenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, w tym zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej trwa od kilku lat. Kontynuacja tego procesu przewidziana jest również w przyszłości.

W 2016 r. w ustawie budżetowej zaplanowano ok. 418 mln zł dodatkowych środków
na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej (wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych o 6,4%). Co do zasady środki te zostały przeznaczone w pierwszej kolejności
na podwyżki w urzędach z najniższymi wynagrodzeniami. Urzędy należące do Inspekcji Weterynaryjnej[2] otrzymały wówczas około 18,4 mln zł na wzrost wynagrodzeń. Oznaczało
to wzrost planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych względem 2015 r. o 8%. Około 68% środków zostało przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Podwyżki otrzymało wówczas około 96% pracowników wojewódzkich inspektoratów weterynarii i około 91% pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii. W wyniku tego liczba pracowników z wynagrodzeniem zasadniczym poniżej 2 500 zł brutto spadła z 1 354 do 1 089 osób (tj. o około 20%), w tym w wojewódzkich inspektoratach weterynarii z 516 do 430 (tj. o około 17%) a w powiatowych inspektoratach weterynarii z 832 do 655 (tj. o około 21%). Natomiast udział tych osób w ogóle pracowników Inspekcji Weterynaryjnej spadł z poziomu 27% do 22%, w tym w wojewódzkich inspektoratach weterynarii z 36% do 30%, a w powiatowych inspektoratach weterynarii z 24% do 19%.

Ponadto w 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie stanowiskowo-płacowe[3], które ustanowiło m.in. wyższe minimalne mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana ta poprawiła sytuację części członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w małych urzędach inspekcyjno-kontrolnych, w tym w Inspekcji Weterynaryjnej.

Proces podnoszenia wynagrodzeń był kontynuowany w 2017 r., w wyniku czego planowany fundusz wynagrodzeń dla służby cywilnej na 2017 r. co do zasady wzrósł w urzędach o 1,3%. Natomiast w urzędach Inspekcji Weterynaryjnej o ok. 2,0%, tj. około 5,3 mln zł.

Ustawa budżetowa na 2018 r. przewidywała co do zasady utrzymanie funduszu wynagrodzeń na poziomie z 2017 r. Jednakże w ciągu roku uruchomiono dla Inspekcji Weterynaryjnej
w wybranych województwach dodatkowe środki z rezerwy celowej poz. 44 budżetu,
z przeznaczeniem na wzmocnienie kadrowe walki z rozprzestrzenieniem się ASF.

Opracowując projekt ustawy budżetowej na 2019 r. Rada Ministrów uwzględniła postulaty pracowników oraz reprezentujących ich organizacji, dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Konieczność wzrostu wynagrodzeń sygnalizował również wielokrotnie Szef Służby Cywilnej na kolejnych etapach prac nad ustawą budżetową. Wobec tego projekt ustawy budżetowej na 2019 r. przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu przewiduje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 102,3%, co skutkuje wzrostem kwoty bazowej do poziomu 1 916,94 zł. Gwarantuje to podwyżkę wynagrodzenia wszystkim członkom korpusu służby cywilnej. Dodatkowo zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń w większości urzędów należących do administracji zespolonej i części urzędów administracji niezespolonej (ponad wzrost kwoty bazowej).  Z analizy projektu ustawy budżetowej na 2019 r. wynika, że dla wojewódzkich inspektoratów weterynarii planuje się zwiększenie funduszu wynagrodzeń o 526 tys. zł (tj. 6,4%), a dla powiatowych inspektoratów weterynarii o 3 464 tys. zł (tj. 18,3%) – względem roku 2018. Wzrosty te znacząco przewyższają przeciętny wzrost dla całej służby cywilnej. Jest to ważny i oczekiwany krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej członków korpusu służby cywilnej, uwzględniający przy tym realne możliwości finansów publicznych.

Ponadto Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018 – 2021 zakłada, że fundusz wynagrodzeń w służbie cywilnej, w latach 2020 i 2021 będzie rósł na poziomie prognozowanej inflacji, tj. 2,5%.

Działania podjęte na rzecz zwiększenia finansowania służby cywilnej w przyszłym roku oraz zaplanowane na kolejne lata powinny sprzyjać poprawie sytuacji finansowej oraz wzmocnieniu realizowanych zadań.

Należy także zauważyć, że na poziom wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej ma wpływ również polityka kadrowo-płacowa prowadzona przez pracodawcę[4]. To pracodawca zgodnie
z ustawą o służbie cywilnej[5] dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w tym w zakresie kształtowania wynagrodzeń w ramach dostępnych środków. Częściowym rozwiązaniem sygnalizowanych problemów dotyczących poziomu wynagrodzeń wydaje się zatem uspójnienie polityki wynagrodzeniowej w ramach poszczególnych urzędów Inspekcji Weterynaryjnej, jak również ew. opracowanie wspólnych ram dla całej tej Inspekcji. Najbardziej właściwym organem do czuwania nad spójnością polityki wynagrodzeniowej w Inspekcji Weterynaryjnej wydaje się być Główny Lekarz Weterynarii. Nie widzę przeciwwskazań dla opracowania wspólnych ram określających zakresy wynagrodzeń w tej inspekcji, mieszczących się w ogólnych zasadach wynagradzania członków korpusu służby cywilnej, wynikających z ustawy o służbie cywilnej oraz jej aktów wykonawczych.

Na zakończenie pragnę poinformować, że w trakcie prac nad kolejnymi ustawami budżetowymi stale zabiegam o zwiększenie finansowania służby cywilnej, w tym
w szczególności najniżej wynagradzanych urzędów szczebla wojewódzkiego i powiatowego.  Miało to również miejsce w bieżącym roku, na etapie uzgadniania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018 - 2021, założeń do ustawy budżetowej na 2019 r. oraz projektu tej ustawy. Proponowałem m.in. zabezpieczenie w rezerwie celowej poz. 12 kwoty ok. 33,6 mln zł (wraz z pochodnymi) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków korpusy służby cywilnej zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. W zależności od potrzeb umożliwiłyby to Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzmocnienie kadrowe Inspekcji lub zwiększenie motywacji pracowników zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom ASF. Ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w 2019 r. – w tym pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – będą jednak efektem rozpoczętych prac parlamentarnych.

 

Z poważaniem

Dobrosław Dowiat-Urbański

Szef Służby Cywilnej

/podpisano cyfrowo/

 

 

 

 

 

 [1] KILW/064/35/18 z 14 września 2018 r. oraz OZZPIW.02.29.2018 wręczonego w trakcie spotkania
w KPRM w dniu 19 września 2018 r.
[2] Wojewódzkie, powiatowe oraz graniczne inspektoraty weterynarii.
[3] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 807).
[4] W przypadku inspekcji weterynaryjnej odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego oraz granicznego lekarza weterynarii.
[5] Ustawa dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559).

wstecz