Aktualności

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii związane z wirusem A/H5N1

INSPEKCJA
WETERYNARYJNA
GŁÓWNY LEKARZ
WETERYNARII
Paweł Niemczuk
Pan
Marek Mastalerek
Prezes
Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
Nasz znak: WChZZ.432.193.2023
Dotyczy sprawy nr: EP.NE.743.10.2023 Pismo z dnia: 26 lipca 2023 r.
W związku z prośbą skierowaną w dniu 28 lipca br. przez Głównego Inspektora
Sanitarnego do Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą przekazywania kluczowych danych i
informacji o każdym podejrzeniu oraz o każdym stwierdzonym przypadku zakażenia
zwierzęcia towarzyszącego wirusem A/H5N1, co jest niezbędne do wdrożenia nadzoru
epidemiologicznego nad osobami mającymi kontakt z zakażonymi zwierzętami, Główny
Lekarz Weterynarii zwraca się z następującą prośbą.
Mając na uwadze, że każdy potwierdzony badaniami laboratoryjnymi przypadek
zakażenia psa, kota czy fretki wirusem A/H5N1 powinien być zgłaszany przez zakład
leczniczy dla zwierząt do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii oraz,
że informację tę powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest niezwłocznie przekazać
właściwemu miejscowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, kwestia
powiadomień o zakażeniach nie wymaga na dzień dzisiejszy podjęcia innych
dodatkowych działań.
Uwzględniając jednocześnie prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego co do
powiadamiania organów Inspekcji Sanitarnej o każdym podejrzeniu ww. zakażenia,
Główny Lekarz Weterynarii zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie do zakładów
leczniczych dla zwierząt informacji, iż w przypadku powzięcia podejrzenia o zakażeniu
ww. gatunków zwierząt wirusem grypy ptaków, informację taką, w szczególności
uwzględniającą dane osób, które miały kontakt z podejrzanym o zakażenie zwierzęciem,
zakłady lecznicze dla zwierząt powinny niezwłocznie przekazać właściwemu miejscowo
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu w celu wdrożenia nadzoru
epidemiologicznego nad osobami mającymi kontakt z podejrzanymi o zakażenie
zwierzętami.
Czas przekazania informacji o osobach mogących mieć bezpośredni kontakt z
chorymi lub podejrzanymi o zakażenie zwierzętami jest z punktu widzenia podejmowania
nadzoru epidemiologicznego kluczowy dla wdrażanego postępowania.
Paweł Niemczuk
/podpisano elektronicznie/

wstecz