Aktualności

Pierwsze ognisko SARS-Cov-2 u norek w 2022 roku

NSPEKCJA WETERYNARYJNA
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO LEKARZA
WETERYNARII
Krzysztof Jażdżewski
- wg rozdzielnika -
Nasz znak: WChZZ.432.43.2022 (1)
Dotyczy sprawy nr: - Pismo z dnia: -
Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w Polsce pierwszego w 2022 r. ogniska
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u norek. Ognisko to stwierdzono w powiecie tomaszowskim,
w województwie łódzkim.
Próbki do badań w formie wymazów z gardła pobrano od 20 zwierząt w dniu 20 stycznia 2022 r.
w ramach badań kontrolnych, prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia jednostek
chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
(Dz. U. z 2021, poz.581).
Wyniki dodatnie uzyskano w przypadku pięciu zwierząt w dniu 25 stycznia 2022 r. w badaniach
laboratoryjnych (RT-PCR) przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym –
Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.
W gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zostały wdrożone
procedury związane ze zwalczaniem choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek
(Dz. U. z 2020, poz. 2302 oraz z 2021, poz. 1452).
Informacje o aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie SARS-CoV-2 u norek w Polsce dostępne
są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: SARS-CoV-2 u norek
pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/sars-cov-2-u-norek.
Krzysztof Jażdżewski
/podpisano elektronicznie/
INSPEKCJA WETERYNARYJNA ● ZASTĘPCA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Strona 2 z 2
Główny Inspektorat Weterynarii u l . Ws p ó l n a 3 0 , 0 0 - 9 3 0 Wa r s z awa
tel.: (22) 623-20-88 fax: (22) 623-14-08 e-mail: wet@wetgiw.gov.pl www.wetgiw.gov.pl
Rozdzielnik:
1. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy.
2. Graniczni Lekarze Weterynarii – wszyscy.
3. Przewodniczący Rady Sanitarno-Epizootycznej.
4. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

wstecz