Paszporty

Paszporty

INSTRUKCJA DLA LEKARZY WETERYNARII WYDAJĄCYCH
PASZPORTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH W ROZUMIENIU
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 576/2013/WE Z DNIA 12 czerwca 2013 ROKU
1. Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek. 2. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia
nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy
dopuszcza taką możliwość. 3. Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być
dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku
zwrotnego należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu
jak poniżej: (Oficjalne nazwy państw zawarte w traktacie akcesyjnym Unii Europejskiej ) Takimi
nazwami państw należy posługiwać się przy wypełnianiu druków paszportów ! Królestwo Belgii
Królestwo Danii Republika Federalna Niemiec Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Republika
Francuska Irlandia Republika Włoska Wielkie Księstwo Luksemburga Królestwo Niderlandów
Republika Austrii Republika Portugalska Republika Finlandii Królestwo Szwecji Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej Republika Czeska Republika Estońska Republika
Cypryjska Republika Łotewska Republika Litewska Republika Węgierska Republika Malty
Rzeczpospolita Polska Republika Słowenii Republika Słowacka 4. Za prawidłowe wypełnienie
paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki
w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk
paszportu. “Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt
nowego paszportu ponosi lekarz wystawiający paszport. 5. Przed wystawieniem paszportu i przed
każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez
odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa. 6. Warunki wydania
paszportu (kolejno): a. Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu, (czipy
zgodnie z konwencją implantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże
najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia) b. Czytelne
wypisanie paszportu. c. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Uwaga!  Przepisywanie do
paszportu szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w
oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to
odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez tatuaż lub/i mikroczip.
Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3
miesiąca życia. Jeżeli kraj docelowy UE nie wymaga badań serologicznych potwierdzających
odpowiedni poziom przeciwciał, zwierzę można przewozić najwcześniej po upływie 21 dni od daty
szczepienia przeciwko wściekliźnie i przed upływem terminu ważności szczepienia. 7. Warunki
wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i na Maltę wymaga
przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia
poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię
Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu. 8. Jeżeli zwierzę posiada lub
wykonujemy inne szczepienia to fakt ten odnotowuje się w dziale VIII paszportu. 9. Jeżeli zwierzę
zostało poddane leczeniu lub profilaktyce wobec kleszczy dane te wpisuje się w dziale VI. 10.
Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu i profilaktyce echinokokozy dane te wpisujemy w dziale
VII. 11. Dział IX i X są wypełniane w przypadku gdy zwierzę wyjeżdża do Irlandii, Wielkiej
Brytanii, Szwecji i na Maltę oraz do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej). Wpisu w
dziale IX dokonuje upoważniony lekarz weterynarii a w dziale X wpisu dokonuje Powiatowy
Lekarz Weterynarii. 12. Kwestionariusz zwrotny należy przesłać w ciągu 7 dni do Okręgowej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej, która wydała druk paszportu. 13. Wystawiający paszport pobiera opłatę
za wystawienie paszportu w wysokości 100 PLN brutto. 14. Opłata za wydanie paszportu nie zawiera
opłaty za badanie , oznakowanie zwierzęcia i za szczepienie przeciw wściekliźnie.

wstecz