Aktualności

Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych - RODO

Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych
po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO
W chwili obecnej kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Jednocześnie z dniem 25 maja br. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych ulegną znaczącej
zmianie zacznie być bowiem stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.
UE z 2016 r. L 119, s. 1) czyli RODO. Ostateczny kształt nowych regulacji nie jest do końca
ustalony, ciągle trwają m.in. prace nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych
mającej zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO).
Z kolei szczegółowy zakres obowiązków i wymogów do spełnienia zależał będzie każdorazowo od
tego jak prowadzona jest dana działalność gospodarcza i w jaki sposób przetwarzane są dane
osobowe.
Z najważniejszych regulacji wprowadzanych przez wskazane wyżej rozporządzenie UE można
wskazać w szczególności:
 Zasady przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe muszą być:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie
jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane – należy podjąć wszelkie rozsądne działania,
aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały
niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane
osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego
rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
2
Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych obowiązków i musi być w stanie
wykazać ich przestrzeganie.
 Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest co do zasady gdy:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – punkt ten nie ma zastosowania do
przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.
 W przypadku gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody:
1. Należy pamiętać, iż zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych.
2. Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy
także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający
wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie,
jasnym i prostym językiem.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim
wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
5. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się,
czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie
umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest
niezbędne do wykonania tej umowy.
3
 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych
Co do zasady, z wyjątkami wprost wynikającymi z rozporządzenia RODO zabronione jest
przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej tej osoby.
 Obowiązek informacyjny
1) Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator
podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane
kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez
Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w określonych przypadkach, wzmiankę
o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii
danych lub o miejscu udostępnienia danych.
2) Oprócz powyższych informacji, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator
podaje osobie, której dane dotyczą, również:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu;
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych;
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - informacje o prawie do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz -
przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania,
a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,
4
której dane dotyczą.
Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę,
której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych
informacji, o których mowa wyżej.
Powyższe nie ma zastosowania, gdy - i w zakresie, w jakim - osoba, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami.
Podobne obowiązki informacyjne istnieją w przypadku gdy danych osobowych nie pozyskano od
osoby, której dane dotyczą.
 Uprawnienia osób których dane są przetwarzane:
a) Prawo do informacji o tym czy dane dotyczące danej osoby są przetwarzane i jeżeli tak to
w jakim zakresie;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do ich usunięcia w określonych przypadkach (np. gdy dane osobowe stały się zbędne
do celów do których były zebrane lub przetwarzane)
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
e) Prawo do przenoszenia danych;
f) Prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi lub cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 Należy pamiętać, iż informacje o których w pkt 5 lub komunikacja w sprawach o których
mowa w pkt. 6 powinna być prowadzona w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności gdy informacje są
kierowane do dziecka. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym
w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda,
informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby,
której dane dotyczą.
Co do zasady osoby których dane są przetwarzane powinny być niezwłocznie, nie dalej niż
w okresie miesiąca (z pewnymi wyjątkami) informowane o działaniach podjętych w
związku z ich wnioskami.
Informacje czy też działania są wolne od opłat. Natomiast w przypadku gdy żądania osoby, której
dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój
ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne
koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
5
 Obowiązki administratora danych
1) Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, przy uwzględnieniu
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie
potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do
czynności przetwarzania, środki te powinny obejmować wdrożenie przez administratora
odpowiednich polityk ochrony danych.
2) Uwzględnienie potrzeb związanych z ochroną danych już na etapie podejmowania decyzji
o przetwarzaniu danych (sposobie i zakresie świadczonych usług z którym to przetwarzanie jest
związane).
3) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, zawierającego:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich
współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie - przedstawiciela administratora oraz
inspektora ochrony danych;
b) cele przetwarzania;
c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym
odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
e) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a w pewnych przypadkach, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
Przy czym powyższe obowiązki nie mają zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu
zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może
powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma
charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych lub dane
osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
4) Ustalenie i wdrożenie, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, środków
bezpieczeństwa polegających m.in. na:
a) pseudonimizacji i szyfrowaniu danych osobowych;
b) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania;
c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularnym testowaniu, mierzeniu i ocenianiu skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
e) Przy ocenie czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności
6
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.
Wywiązywanie się z obowiązku wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa można
wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania lub
zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.
5) Zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w miarę
możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, chyba że jest
mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin
należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Zgłoszenie powinno:
a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości
wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie
i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych, administrator o takim naruszeniu bez zbędnej zwłoki zawiadamia
także osobę, której dane dotyczą, chyba że:
a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te
zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności
środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu
do tych danych osobowych;
b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego
ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;
c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje
publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby,
których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
6) Jeżeli dany rodzaj przetwarzania - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu
na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed
rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla
ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się
z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.
7
 Inspektor danych osobowych
1) Administrator powołuje inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach
przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego
i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu
na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
d) Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych,
a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych
oraz umiejętności wypełnienia zadań wynikających z rozporządzenia RODO. Winien on być
niezależny, podlegać najwyższemu kierownictwu administratora a także być wspierany przy
wykonywaniu swoich zadań.
2) Do zadań inspektora należy:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub
państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,
działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach
przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie
jej wykonania;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 Kodeksy postępowania i certyfikacja
Rozporządzenie RODO nie wprowadza żadnych minimalnych standardów odnośnie środków
bezpieczeństwa, które obowiązany jest przyjąć administrator przewiduje natomiast możliwość
dobrowolnego wypracowania i stosowania przez zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące
określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające kodeksów postępowania
doprecyzowujących postanowienia rozporządzenia RODO. Kodeks taki musi być jednakże
odpowiednio zatwierdzony a jego przestrzeganie monitorowane.
Alternatywą dla kodeksów postępowań miałby być system dobrowolnej certyfikacji dający
potwierdzenie iż dane osobowe przetwarzane są w danym podmiocie zgodnie z prawem.
8
 Kary
Wprowadzona została możliwość nakładania wysokich kwotowo kar za naruszenia zasad ujętych
w rozporządzeniu RODO. Pojedyncza kara pieniężna może wynieść nawet 20 milionów euro lub
4% całkowitego rocznego obrotu światowego danego podmiotu.
Poruszone wyżej kwestie, mają zastosowanie, co oczywiste, nie tylko do samych administratorów
danych ale również do wszelkiego rodzaju podmiotów którym administratorzy takie dane
powierzają do przetwarzania.
Należy mieć również na uwadze, iż ostateczny zakres obowiązków i warunków koniecznych
do spełnienia przy przetwarzaniu danych osobowych zależeć będzie od rozwiązań przyjętych
na gruncie krajowym, w szczególności od ostatecznego kształtu nowej ustawie o ochronie
danych osobowych, nad którą trwają obecnie prace legislacyjne.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy o ochronie danych osobowych (wersja z dnia
8 lutego 2018 r.) wprowadzane są niewielkie odstępstwa od przewidzianych w rozporządzeniu
RODO wymogów. Do przetwarzania danych osobowych przez administratorów nie będących
podmiotami publicznymi, zatrudniających mniej niż 250 osób (chyba że udostępniają oni
dane osobowe innym administratorom – za wyjątkiem gdy dzieje się to za zgodą osoby której
dane są przetwarzane lub przekazanie wynika z realizacji prawnego obowiązku lub
przetwarzają dane szczególnie chronione) nie stosuje się obowiązku:
1) podawania do wiadomości osób, których dane są przetwarzane:
a) okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu;
b) informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych;
c) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
d) informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
e) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz -
przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania,
a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,
której dane dotyczą. (art. 13 ust. 2 lit. a-b oraz d-f rozporządzenia RODO);
2) dostarczania kopii przetwarzanych danych osobowych (art. 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia
RODO);
3) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania (art. 19 rozporządzenia RODO);
4) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34
rozporządzenia RODO).
9
Warto również pamiętać, iż, na chwilę obecną – zgodnie z przywołanym wyżej projektem ustawy
o ochronie danych osobowych, osoba która będzie pełnić w dniu 24 maja 2018 r. funkcję
administratora bezpieczeństwa informacji, stanie się z mocy prawa inspektorem ochrony danych
i będzie pełniła swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., chyba że do tego dnia (24 maja 2018 r.)
administrator zawiadomi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu innej osoby
na to stanowisko. Oczywiście osoba ta może sprawować funkcję inspektora danych osobowych
również po dniu 1 września 2018 r., wymaga to jednakże odpowiedniego zgłoszenia.

wstecz