Aktualności

Ceny Energii Elektrycznej w Naszych Zakładach - jak uniknąć e/w podwyżki - bardzo pilne

Szanowni Państwo,

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość podwyższenia cen energii elektrycznej w II półroczu 2019r. w stosunku do ubiegłego półrocza i potrzebę złożenia specjalnego oświadczenia do piątku 26.07.2019 roku celem utrzymania ceny energii elektrycznej na tym samym poziomie również w II półroczu do końca 2019 roku.

Ustawą z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2538 z późn. zm.) o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innnych ustaw zminimalizowano skutki podwyżek cen energii elektrycznej, które miały nastąpić w 2019 roku. W ustawie tej "zamrożono" ceny energii elektrycznej poprzez utrzymanie jej na poziomie z dn. 31 grudnia 2018r. W I półroczu obniżkę taką zastosowano wobec wszystkich odbiorców ale w związku z kontrowesjami Komisji Europejskiej w II półroczu zdecydowano zastosować obniżkę jedynie wobec wskazanych grup odbiorców w skrócie:
1) gospodarstw domowych
2) będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,
3) będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
4) będących jednostkami sektora finansów publicznych
5) będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Jednak oprócz gospodarstw domowych, pozostałe podmioty, a zatem również mikro- i mali przedsiębiorcy, aby skorzystać z "zamrożonych" cen energii elektrycznej w II połowie roku powinni złożyć do przedsiębiorcy energetycznego (dostawcy energii elektrycznej) oświadczenie (załączone do niniejszej wiadomości), że posiadają taki status jak w katalogu powyżej do piątku 26.07.2019r.

Mały przedsiębiorca zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców to przedsiębiorca, który:
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Zatem z obniżonej ceny energii nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa średnie i duże (które przekraczają warunki określone powyżej) - te mogą ubiegać się o dopłaty za podwyżkę ceny prądu w ramach pomocy publicznej de minimis.

Podsumowując jeżeli pozostajecie Państwo mikro- lub małymi przedsiębiorcami celem utrzymania obniżonych cen energii elektrycznej należy złożyć oświadczenie na formularzu załączonym do treści tej wiadomości do tego piątku (26.07.2019r.)

WZÓR OŚWIADCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

wstecz